slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติ
  • โครงสร้างองค์กร
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • ภาระงาน
  • ผู้บริหาร
  • บุคลากร
  • ติดต่อ
Content 1
Content 2

:: ปรัชญา ::

 

:: วิสัยทัศน์ ::

 

Content 4

ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

             ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของสถาบันฯ

อีเมล์  : pachernchaipat[at]gmail.com

โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102

โทรสาร  : 02-3298103

 

อาจารย์ ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายโครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และการแปลงสภาพวิสาหกิจ

อีเมล์  : vithaya.su[at]kmitl.ac.th

โทรศัพท์  : 02-3298100, 02-3298101, 02-3298102, สายใน 2202

โทรสาร  : 02-3298103

อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

อีเมล์ : kamol.kt[at]gmail.com

โทรศัพท์ : 3771

โทรสาร : 02-3298103

   นางสาวกานต์รวี โกมลดิษฐ์

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (สูง)

   เบอร์ติดต่อ(สายใน) 2130

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   E-mail : kranravee.ko[at]kmitl.ac.th , komolkran[at]gmail.com

 

   นางศิณีณาฎ ยมวรรณ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

   เบอร์ติดต่อ 3056

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   E-mail : skomoldit[at]gmail.com

  

  นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

  เบอร์ติดต่อ 2131

  เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

  E-mail : suthasinee.ko[at]kmitl.ac.th

  นางสาวเพ็ญศิริ ดุลยคง

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบอร์ติดต่อ 2131

  เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

  Email : pensiri.du[at]kmitl.ac.th

   นายกิตติ เกษประดิษฐ์

   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   เบอร์ติดต่อ(สายใน) 3099

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   Email : kitti.ke[at]kmitl.ac.th

   นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ

   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   เบอร์ติดต่อ 2124

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   E-mail : kssuphot[at]kmitl.ac.th

  

   นายอรรถพล คำเสนาะ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

   เบอร์ติดต่อ 2124

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   E-mail : kengmanny[at]gmail.com

  

   นางสาวมลฤดี ภูจาด

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

   เบอร์ติดต่อ 3257

   เบอร์ติดต่อ(เบอร์ตรง) 02-3298292

   E-mail : ki_monrudee[at]hotmail.co.th

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 ห้อง 805 
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
โทรศัพท์ : 0-2329-8000-99 ต่อ 2124, 2130, 2131, 3099 
สายตรง : 0-2329-8292 
E-mail : kmitl.rm@gmail.com