ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1 ปี 2558