ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2558