ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558