ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน