ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2