ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2559