ส่งข้อมูลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม

โปรดศึกษาคู่มือก่อนทำการกรอกข้อมูล

ส่วนงานวิชาการ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะการบริหารและจัดการ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 • วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ

สำนักงานสภาสถาบัน

 • สำนักงานสภาสถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

 • สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
 • สำนักงานกิจการต่างประเทศ
 • สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • สำนักงานนิติการ
 • สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานคลัง
 • สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานพัสดุ
 • สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ส่วนงานอื่น

 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • สำนักหอสมุดกลาง
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
 • สำนักวิชาศึกษาทั่วไป