slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
สถานะ
 = ได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
 = ยังไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยง
 = เลยกำหนดส่งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือข้อมูลที่ส่งเข้ามามีปัญหา

 

หน่วยงาน ERM 01-04 ERM 05 รอบ 6 เดือน ERM 05 รอบ 12 เดือน
สำนักงานสภาสถาบัน
     ส่วนบริหารงานทั่วไปและส่วนตรวจสอบ
สำนักงานอธิการบดี
     ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
     ส่วนบริหารงานทั่วไป
     ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
     ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนพัสดุ
     ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
     ส่วนอาคารสถานที่
     ส่วนบริหารยุทธศาสตร์
     ส่วนบริหารวิชาการ
     ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
     ส่วนวิเทศสัมพันธ์
     ส่วนกิจการนักศึกษา
     ส่วนนิติการ
ส่วนงานวิชาการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     วิทยาเขตชุมพร
     วิทยาลัยนานาชาติ
     วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
     วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
     คณะการบริหารและจัดการ
     คณะศิลปศาสตร์
     วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ขอชลอการรรายงานแผน (ส่งหนังสือมา)
     วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
     วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ
ส่วนงานอื่น
     สำนักบริการคอมพิวเตอร์
     สำนักหอสมุดกลาง
     สำนักทะเบียนและประมวลผล
     สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
     สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
   
    *สถานะต่างๆ จะอัพเดทอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 2 วัน ฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าส่งข้อมูลมาแล้วไฟสถานะยังไม่เปลี่ยน