โครงการอบรม Lean ERP อบรมวันที่ 6,13,20, กรกฎาคม 2560