slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery
งาน ICT
  • บทบาทหน้าที่ CIO
  • แผนแม่บท
  • ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

  • การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งและมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนราชการ (รองปลัดกระทรวง หรือ รองอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ) ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่มีอยู่แล้วให้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสานสนเทศของส่วนราชการในระดับกระทรวง หรือ ระดับกรม โดย กพ ได้กำหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ >คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม<

 


  • รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ >คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม<
  • เอกสารนำเสนอ เรื่อง ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ โดย ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ >คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม<
  • เอกสารนำเสนอ เรื่อง ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ โดย กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ >คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม<